Publicacions

1. LA FORMACIÓ EN TIC DELS PROFESSORS INNOVADORS

L’estudi aporta algunes dades interessants com ara:

  • Les Conselleries d’Educació de les diferents Comunitats Autònomes són les que porten el pes més alt de la formació TIC del professorat.
  • Si bé aquesta formació és valorada positivament, no és considerada com la més important en les estratègies de formació continuada dels professors innovadors.
  • La formació presencial és més utilitzada i més valorada que la formació on-line.
  • Apareixen, com a modalitats emergents, i considerades com les més importants i millor valorades pels professors innovadors, l’autoformació i la xarxa social de formació acudint a amics, coneguts o experts en general. Aquestes modalitats emergents i considerades com les més importants, tenen com a característiques principals l’ús d’Internet de forma majoritària com a canal de contacte i d’accés a la informació i que es tracta d’una formació no formal, on no entra cap tipus d’institució que formalitzi i validi la formació rebuda.

 

ESTUDI

2. INCLUSIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS

El més important dels estudis sobre l’estat de l’escola inclusiva a un determinat indret, sigui una escola, un barri/poble o un estat, sovint no està tant en els resultats , d’altra banda sempre valuosos, sinó en la reflexió que mobilitza en la comunitat educativa dels centres que hi prenen part i en la de l’equip que dissenya i dur a terme l’estudi i que ens el retorna en forma de conclusions. En efecte, la reflexió compartida sobre la pròpia realitat del centre s’ha revelat com l’element clau que fa possible qualsevol iniciativa de canvi i millora. Reflexió i innovació van sempre de la ma en qualsevol iniciativa de millora de les pràctiques educatives. ESTUDI