Codi Bon Govern

1.

El Codi Ètic i de Bon Govern és el compromís que assumeix la Fundació Impuls com organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors i principis d’ètica i de transparència en tots els seus àmbits d’aplicació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries vigents en cada moment.

En consonància amb els valors i principis generals d’actuació, la fundació va realitzar al 2015 una auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa i disposa d’un Pla integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance Programme).

2.

Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat.

La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no solament des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional d’ Impuls.

3.

Els continguts d’aquest Codi són d’aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part directa de l’entitat, tant arran d’un vincle laboral o formant part dels seus òrgans de govern i executius, i hauran d’exigir-s’hi també en les relacions externes amb proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris de les activitats de la Fundació.

4.

MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional però amb especial incidència a Catalunya, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social – on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet.

VISIÓ Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu.

5.

 • Humanisme

  Volem posar les persones en el centre de cada activitat -beneficiaris, voluntaris i professionals- i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat.

 • Solidaritat

  Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, donat que la considerem el veritable motor del canvi social i catalitzadora del futur de la nostra societat. Afavorim l’accés a l’educació i la pluralitat educativa, l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals.

 • Responsabilitat

  Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals.

 • Professionalitat

  Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius.

 • Innovació

  Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa.

 • Inclusió

  Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats.

6.

 • Respecte a les persones i imparcialitat

  La Fundació vetllarà de forma activa pel respecte dels drets fonamentals de totes les persones, garantint la no discriminació amb aplicació tant al personal propi, com a la seva relació amb qualsevol grup d’interès. Les relacions jeràrquiques han de ser respectuoses i es vetllarà perquè no es produeixi abús de poder o d’autoritat en el seu àmbit, procurant en tot moment un clima de treball positiu. També es promouran mecanismes per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com els que afavoreixin la igualtat d’oportunitats a l’accés al treball i a la promoció professional.. No seran tolerades conductes violentes, ofensives, abusives o irrespectuoses ni qualsevol actitud que atempti contra la dignitat de les persones.

 • La integritat i honestedat

  Impuls mostrarà amb honestedat i claredat la seva identitat i forma de procedir, sota el principi rector de la transparència que ha de guiar les seves relacions amb les autoritats supervisores i amb els seus òrgans de govern en l’entorn en que desenvolupi la seva acció social. Les seves actuacions hauran de basar-se en un coneixement i procediment que evidenciïn els seus propòsits, mantenint el més alt nivell d’integritat, aplicant criteris objectius en la presa de decisions, i sense vinculacions que puguin interferir en la gestió dels interessos objecte de l’activitat social o institucional de la Fundació. La contractació de proveïdors s’ha de realitzar en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’Organització. Sense perjudici de les condicions econòmiques i tècniques, les relacions de col·laboració amb els proveïdors hauran de generar valor per ambdues parts. Impuls vol garantir la integritat física i moral dels seus treballadors/col·laboradors, amb condicions de feina que respectin la dignitat individual, les normatives de comportament pròpies de la bona educació i ambients de treball segurs i saludables.

 • El retorn social

  La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent. Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels béns o dels drets respecte als quals els Estatuts Socials estableixen el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix en el paràgraf anterior. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si s’han d’integrar a la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable. Impuls elaborarà anualment un balanç social de les activitats dutes a terme durant l’exercici, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l’adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals.

 • La confidencialitat i transparència

  Amb caràcter general, les persones subjectes a aquest Codi han de guardar secret respecte les dades i informació no públiques que coneguin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat professional tant si procedeixen o es refereixen a Impuls, al seu personal, a membres dels seus òrgans de govern o a tercers. Aquesta obligació de secret persisteix inclús una vegada acabada la relació amb l’Organització. Transparència i confidencialitat sÓn valors complementaris, de manera que les persones que treballen a Impuls han de ser transparentes en la gestió i alhora guardar confidencialitat de tot el que es relacioni amb els usuaris i els beneficiaris de l’activitat social o de la dinamització econòmica i laboral. Aquesta informació es objecte de la més absoluta reserva i només podrà ser facilitada en els casos en que sigui requerida en virtut de manament legal o judicial. L’accés a aquestes dades només es justifica per motius professionals o per acords contractuals i la seva custòdia i utilització ha de realitzar-se garantint el seu dret a la intimitat i amb estricta observança del que estableixi la normativa vigent, en cada moment, sobre protecció de dades de caràcter personal. Sense perjudici de la publicitat que sigui legalment exigible, relativa a remuneracions, avaluacions professionals i dades de caràcter mèdic d’empleats, patrons i directius, aquesta mena d’informació serà tractada amb especial cura, aplicant-t’hi totes les mesures de seguretat necessàries.

 • La responsabilitat

  Les persones subjectes al Codi han d’orientar la seva capacitat tècnica i professional en dur a terme la seva activitat a la Fundació. Es responsabilitzaran d’assolir la capacitació necessària per a obtenir el millor rendiment en l’exercici de les seves funcions, les quals prioritzaran, tret d’autorització expressa. Una actuació professional responsable es concreta en el compromís amb la Fundació, les seves finalitats i els seus valors, en el desenvolupament personal i professional, en la protecció i bon ús dels recursos de que disposa, en el tractament adequat i restrictiu de les dades de caràcter personal i en la col·laboració activa en la implantació i observança de les mesures preventives de seguretat i salut laboral.

 • La legalitat

  S’han de complir tant les disposicions generals com la normativa interna. És obligació de tota persona directament vinculada amb la Fundació posar en coneixement del corresponent òrgan competent –el Patronat- qualsevol irregularitat o il·legalitat de les que en tingui constància. El respecte a les exigències legals s’estén també al seguiment de les recomanacions i procediments establerts o que puguin establir-se per a conservar el medi ambient, reduir tot impacte que li sigui nociu, i contribuint a un progrés sostenible garantint a les futures generacions un entorn pròsper i saludable.

7.

Les persones i/o col·lectius usuaris i beneficiaris són els destinataris de l’actuació d’Impuls. En clau externa, la relació amb aquests i els serveis prestats i, en clau interna, les persones subjectes al Codi, propiciaran conductes i actuacions que enforteixin els valors i principis de l’organització.

 • Conflicte d’interessos

  Existeix conflicte d’interessos quan la imparcialitat de l’actuació de les persones subjectes pot esdevenir compromesa i pugui derivar-se’n un menyscabament dels interessos d’un usuari o de la Fundació. Per tant, les persones subjectes al Codi han d’informar al Patronat de les vinculacions, econòmiques o no, que puguin implicar conflicte d’interès i defensaran sempre el interès general de l’organització, avantposant-lo a qualsevol interès personal, sectorial o d’altres entitats, quedant subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d’aplicació quant al conflicte d’interessos i, en particular, a la regulació prevista al llibre tercer del Codi civil de Catalunya. En qualsevol cas, els membres del patronat i les persones que s’hi equiparen:

   • Han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
   • No participaran en la presa de decisions respecte les quals pugin resultar beneficiaris, directament o indirecta.
   • Els patrons i les persones que s’hi equiparen només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
   • Durant l’any següent al cessament com a patró no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la fundació, excepte en el cas que aquesta relació existís amb anterioritat.
   • El patronat realitzarà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos.
 • Dedicació i incompatibilitats

  La plantilla de la fundació dedicarà la capacitat professional i l’esforç necessaris per l’exercici de les seves funcions. Es prohibeix l’acceptació de qualsevol tipus d’ingrés o comissió de tercers aliens a la Fundació i entitats participades, així com l’aprofitament de la posició que en cada cas s’ostenti en el sí de l’Organització. No s’admetran obsequis ni atencions que pel seu import o valor puguin interpretar-se, segons criteris de normalitat i sentit comú, com a condicionants de la decisió o pèrdua de la independència. Aquesta pauta haurà de ser difosa entre usuaris, beneficiaris, col·laboradors i proveïdors a l’objecte d’evitar situacions que erròniament puguin ser interpretades com a descortesia.

 • Gestió patrimonial

  La gestió patrimonial, econòmica i financera d’Impuls haurà d’ajustar-se a criteris de transparència, ús responsable, sostenibilitat i proporcionalitat. És exigible un acurat control de les despeses amb l’austeritat i la justa dimensió pressupostària de les activitats que realitzi o promogui. La gestió dels recursos haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment, la prudència i la viabilitat a mig i llarg termini. Quant a la política d’inversions financeres, els excedents de tresoreria s’invertiran atenent a principis de seguretat, rendibilitat i liquiditat. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat supervisora.

 • Disposició patrimonial

  La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional només podran ser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. Per a qualsevol disposició patrimonial se seguirà, en tot moment, la normativa i legalitat vigent. La realització d’aquests actes es farà constar a la memòria delS comptes anuals.

 • Relació amb tercers

  La fundació procurarà, en la mesura del possible, establir relacions amb tercers -proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris- que treballin amb valors propers als que regeixen la seva activitat, sota criteris de qualitat i d’objectivitat. Qualsevol aliança operativa o estratègica amb entitats o empreses s’ha de regir, a més, pel seu valor social afegit, la cooperació eficient i l’aportació de coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la Fundació. Per la selecció de proveïdors es valorarà principalment: qualitat, preu, serveis addicionals i valor social que aporten. En tot cas, en el procés de selecció s’ha de garantir la transparència, la igualtat de tracte i la ponderació objectiva, així com defugir de relacions d’exclusivitat que puguin donar lloc a una vinculació personal desproporcionada. S’evitarà tota relació econòmica o contractual en activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o als valors propis de la Fundació. Els programes de beques o ajuts a l’estudi es gestionaran conforme a criteris de racionalitat econòmica i de màxim servei als interessos generals dins de l’àmbit territorial d’actuació que li siguin propis. Les relacions amb usuaris i beneficiaris que s’estableixin en aquest sentit, hauran de basar-se en un coneixement i procediment transparent, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades. En cap cas el desenvolupament de projectes o l’atorgament d’ajuts podrà hipotecar la independència d’Impuls.

 • Tractament de béns, dades i documents

  Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment restrictiva, de manera que únicament s’obtindran aquelles que siguin necessàries. La captació, el tractament i la utilització de dades ha de realitzar-se de forma que es garanteixi la seva seguretat, autenticitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els recursos, mitjans i instal·lacions de la Fundació han de ser utilitzats per atendre i assolir l’objecte al que es destinen i no per a satisfer necessitats particulars. Els documents, material de suport i d’altres recopilats durant l’exercici de les funcions que en són pròpies, han de ser conservats de manera diligent o, convenientment destruïts si ja no han de tenir cap utilitat per a la Fundació i en evitació d’us indegut per part de tercers.

 • Política retributiva

  La política retributiva estarà regida pel principi d’equilibri entre moderació i estímul, de manera que no pugui quedar compromesa la seva independència. La retribució del personal en nòmina resta subjecte a la màxima transparència, amb el seu desglossament per conceptes, el seu caràcter fix o variable, inclosos incentius, dietes, contraprestacions en espècie, pensions, assegurances o qualsevol altra condició de naturalesa retributiva, sempre sota el respecte als drets adquirits dels treballadors, i l’estricte compliment de la normativa laboral vigent i, especialment, pel que recull el Conveni d’oficines i despatxos, aplicable. La seva publicitat, quant a extensió, detall i individualització, s’ajustarà als requisits que la normativa aplicable en cada moment estableixi.

8.

El Patronat és l’òrgan corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de la fundació i actua amb caràcter col·legiat.

Els seus membres exerceixen el càrrec gratuïtament i desenvolupen les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la fundació, amb independència de qualsevol altre interès o finalitat que els pugui afectar, restant subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions, acords i informació reservada a què tinguin accés per raó del seu càrrec i resta d’obligacions establertes a la llei.

S’ha de procurar que sempre que sigui possible els patrons siguin, entitats i persones rellevants en tasques professionals en els àmbits en què es desenvolupi l’activitat de la fundació o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la Fundació, pel desenvolupament de les seves activitats o dels programes que requereixin.

9.

Atès el seu caràcter de fundació i de conformitat amb la legalitat vigent, el control d’Impuls el porta a terme el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat de la Fundació i els processos i procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia i eficiència. També són funcions del Patronat les d’orientar les actuacions en cas de discrepància envers l’aplicabilitat del Codi, resoldre conflictes que es puguin plantejar en relació al mateix tot preservant la confidencialitat deguda, vetllar per l’actualització dels seus continguts, promoure el desenvolupament d’un comportament ètic entre les persones subjectes.

10.

El Codi Ètic i de Bon Govern va ser aprovat per la Fundació Impuls en la reunió del Patronat del dia 19 de juny de 2015.

El Codi Ètic i de Bon Govern està disponible a la pàgina web de la fundació.

Qualsevol modificació o revisió del seu contingut haurà de ser aprovada pel Patronat de la Fundació.

11.

El personal i membres dels òrgans de govern d’ Impuls estan obligats a conèixer aquest Codi, a regir-se conforme a les seves pautes, a facilitar la seva difusió i implantació, a comunicar qualsevol possible infracció del mateix de la que en tinguin noticia i a cooperar amb qualsevol investigació, auditoria interna o externa, que es realitzi.

Les comunicacions sobre possibles infraccions, recomanacions o els dubtes que puguin sorgir de la seva aplicació seran trameses al Patronat, a qui també li correspon la interpretació del Codi.

Descargar PDF
Descarregar pdf