FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS

PROJECTE

Nom *

 

RESPONSABLE/S DEL PROJECTE

Nom *

Cognoms *

Telèfon *

Email*

Reescriu el teu Email *

Adreça *

Localitat *

Província *

CP *

Altres integrants (només nom)

 

DADES DEL CENTRE

Nom *

Tipologia de centre *

 Públic Privat Concertat

Nivells que imparteix * Infantil  Primària  ESO  Batxillerat  FP - Bàsica  FP - Mitja  FP - Superior

Nom del director/a del centre *

Telèfon de contacte del centre *

Nombre d'alumnes (aproximat) *

Nombre de professors (aproximat) *

Comunitat Autònoma *

Província *

Població *

PROJECTE

*ABSTRACT. Descriu breument el projecte (500 caràcters)

*JUSTIFICACIÓ. Per què vas decidir començar amb aquest projecte? (500 caràcters)

*OBJECTIUS. Descriu breument els objectius que us vau plantejar a la fase de desenvolupament (objectius SMART: Específics, Mesurables, Assolibles, Rellevants i temporalizables)

Tria la categoria a la qual vols aspirar*  

Projecte d'aula (inclou departament o cicle)

Projecte de centre (aquells dirigits a una etapa completa o a tot el centre educatiu)


Per poder participar al premi has de completar al menys 1 de les 3 categoríes que et presentem a continuació.

TIC

El projecte afavoreix l'adquisició de la competència digital?   No

Com? (màxim 200 caràcters)

El projecte implica un canvi en la metodologia didàctica tradicional? Explica-ho (màxim 200 caràcters)

Instruments i aplicacions (màxim 200 caràcters)

Recerca i tractament de la Informació per part de l'alumnat (màxim 200 caràcters)

Comunicació interpersonal i col·laborativa (màxim 200 caràcters)

Ciutadania digital,es fomenta el bon ús i les bones pràctiques en l'utilitzament de la tecnologia (màxim 200 caràcters)

 

COOPERATIU

Creus que el projecte afavoreix l'aprenentatge cooperatiu a l'aula? *   No

Durant quins moments del projecte es treballa de manera cooperativa?

Tria els àmbits d'actuació de l'aprenentatge cooperatiu al teu projecte i descriu breument com els has abordat:

1. LA COHESIÓ DE GRUP

2. EL TREBALL COOPERATIU COM A RECURS PER A L'ENSENYAMENT

3. EL TREBALL COOPERATIU COM A CONTINGUT PER A L'ENSENYAMENT

Explica breument l'evolució, si hi ha hagut, del grup

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Creus que el projecte afavoreix l'atenció a la diversitat? *   No

El meu projecte va dirigit especialment o pot anar dirigit a alumnes amb:

 NEE ALTES CAPACITATS SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORABLES

En el cas de NEE:

TIPOLOGIA
CATEGORIA
 DISCAPACITAT FÍSICA

 Motora No motora

En cas de No motora:
 Discapacitat auditiva:

 Media Severa Profunda
 Discapacitat visual:

 Deficiència visual Ceguesa
 DISCAPACITAT PSÍQUICA
 Lleu Moderado Greu Profundo
 TRANSTORNS GREUS DE LA PERSONALITAT I DEL DESENVOLUPAMENT
 
 TRANSTORNS GREUS DE LA CONDUCTA
 Sense alta conflictivitat associada  Amb alta conflictivitat associada

Com contribueix el projecte a atendre la diversitat a l'aula? Explica-ho

Explica breument l'evolució, si hi ha hagut, d'un dels teus alumnos al menys:

 

ESCOLA

Valora del 0 al 10 *

Implicació de la direcció:

Implicació del claustre de professors:

Repercussió a l'escola:

Integració curricular del projecte:

Quina repercussió ha tingut el projecte a l'escola? *

El projecte implica d'alguna forma als pares dels alumnes?*
  No

 

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

Com valores el projecte?; s'han assolit els objetivos? (punts forts, possibles debilitats…) *

 

DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Presentació del projecte*
Introdueix un enllaç on poguem veure una presentació visual del projecte, s'admet qualsevol format que ens permeti entendre el projecte. (Youtube, Slideshare, Prezy...). Un consell és que sigui breu!

Altres enllaços (si disposes d'un web, blog, site... comparteix-lo )