Bases

1. Podran participar-hi tots els professionals de l’educació en actiu, individualment o formant equip, que pertanyin a una escola d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o grau superior (pública, privada o concertada) de l’Estat espanyol.
2. El treball haurà de consistir a la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’aula i que utilitzi les noves tecnologies com a instrument innovador d’ensenyament i aprenentatge.
3. La descripció del projecte es realitzarà completant el formulari de presentació de projectes habilitat en l’espai “participa” del menú PREMI de la web.
4. Els participants es comprometen a acomplir tots els criteris recollits en l’avís legal.
5. La descripció – formulari – haurà d’incloure els següents apartats:

 • Títol de l’experiència o activitat desenvolupada;
 • Nom del/dels autor/s, telèfon i e-mail de contacte;
 • Nom i adreça del col•legi, ciutat i província;
 • Descripció general i metodologia de l’experiència o activitat desenvolupada;
 • Etapa educativa on s’ha desenvolupat l’experiència o activitat;
 • Dates durant les quals s’ha desenvolupat l’experiència o activitat;
 • Objectius educatius proposats al començament i resultats de l’experiència o activitat;
 • Altres aspectes qualitatius que permetin conèixer millor l’experiència desenvolupada així com replicar-la per altres professors:

a. Processos de recerca i processament de la informació per part dels estudiants; treball col•laboratiu entre alumnes o escoles; adequació als distints ritmes d’aprenentatge dels alumnes, etc.
b. Implicació del claustre de professors o de la direcció; repercussió a l’escola; integració curricular de l’experiència; difusió de l’experiència, etc.
c. Originalitat i creativitat de l’experiència en base a les solucions tècniques utilitzades i mitjans tecnològics disponibles; accessibilitat i usabilitat de la tecnologia utilitzada, etc.
d. Anteriors premis obtinguts per l’experiència.
e. Adreça de la web o blog on es poden conèixer més detalls de l’experiència o activitat.
6. Per tal de complementar el formulari s’haurà d’adjuntar un enllaç on poguem veure una presentació visual del projecte, s’admet qualsevol format que ens permeti entendre el projecte. (Youtube, Slideshare, Prezzi…).
7. L’experiència es presentarà únicament a través de la web seguint les instruccions que s’hi especifiquen.
8. El termini d’admissió de treballs es tancarà a la data especificada a la web i només concursaran aquells treballs que hagin estat rebuts fins a la data.
9. El jurat dels premis el compondran professionals relacionats amb el món de l’educació i amb una dilatada experiència en el sector, a designar lliurament per la Fundació Impuls.
10. La decisió del jurat, que serà inapel•lable, es comunicarà directament als guanyadors i es publicarà a la web. Els concursants acceptaran les decisions del jurat. El vot serà personal i secret. Els premis es concediran al treball que obtingui la majoria dels vots del Jurat.
11. Els concursants accepten que la Fundació Impuls difongui pels mitjans que consideri oportuns els treballs que consideri d’interès amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’educació i a donar a conèixer pràctiques innovadores a l’aula. Fundació Impuls ha arribat a diversos acords amb portals educatius per tal de difondre els treballs presentats.
12. Acomplint estrictament la llei de protecció de dades la Fundació no facilitarà en cap cas dades de caràcter personal a tercers.
13. L’acceptació del premi concedit suposa que l’autor expressament cedeix a la Fundació Impuls els drets d’explotació sobre el dit treball, i en especial, en les modalitats de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. En cap cas la Fundació cedirà els drets a tercers ni en farà un ús comercial.
14. Amb la presentació del treball, tots els concursants expressament permeten que les seves dades de caràcter personal siguin incorporades a un fitxer automatitzat, quin titular i responsable, és la Fundació Impuls resultant les dites dades necessàries per a la gestió que calgui del concurs així com per a la posterior realització de comunicacions que efectua la Fundació Impuls d’aquelles activitats i esdeveniments relacionats amb la seva finalitat fundacional.
15. La Fundació Impuls adoptarà totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat, confidencialitat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal objecte de la present.
16. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació bo i dirigint-se a la Fundació Impuls.
17. L’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes i/o desqualificar, previ avís, aquells participants i/o projectes que incompleixin algun punt de les bases durant el transcurs del concurs.
18. El fet de concursar implica l’acceptació de les presents bases.
19. En el cas que l’organització consideri que cap dels sol•licitants són adequats, podrà declarar qualsevol de les modalitats del premi desertes.
Es valoraran aquells projectes que s’ajustin a les següents línies de treball:

 • Millorar el rendiment dels estudiants, minimitzant el fracàs acadèmic i els possibles abandonaments.
 • Afavorir la posada en pràctica de mètodes innovadors que fomentin la participació dels estudiants mitjançant metodologies participatives i cooperatives que facilitin la cultura i valors de cooperació a les aules.
 • Fomentar l’ús de les TIC i les plataformes per a compartir informació.
 • Millorar i fomentar la docència en idiomes estrangers i per tant el desenvolupament de projectes bilingües als centres educatius.
 • Fomentar projectes que millorin els processos de comunicació amb els membres de la comunitat educativa (famílies, alumnes, professors) i que promoguin la relació amb les associacions i altres centres de l’entorn.

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa als participants que les dades recavades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de la Fundació Impuls. Aquest fitxer automatitzat ha sigut correctament enregistrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la seva finalitat és la prevista en aquestes Bases.
Els participants garanteixen que les Dades Personals facilitades a la Fundació Impuls amb motiu de la present convocatòria són veritables i es fan responsables de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos.
La Fundació Impuls, amb domicili al Passeig Manuel Girona número 75 de Barcelona, i com a responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una carta acompanyada de còpia del Document d’Identitat, i dirigida a la Fundació Impuls a la direcció indicada a dalt. De la mateixa forma, es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix.