OPPORTUNITAS

La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a diverses escoles de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats

ESCOLARITAT I MENJADOR

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu.

La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no sigui un obstacle perquè els alumnes rebin una formació de qualitat. 

En què consisteix la beca?
La beca que la Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb fills a qualsevol etapa d’ensenyament obligatori o post obligatori i que passen dificultats econòmiques, per les quals no poden assumir el cost de l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social. 

Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats. 

Qui concedeix les beques i amb quins criteris?
Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta del centre educatiu. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris:

01

Situació econòmica acreditada de la família, que no li permet afrontar les despeses derivades de l’escolarització dels fills.

02

Compromís de l’alumne per implicar-se en el programa de beques tot col·laborant, segons les seves possibilitats, amb les activitats de l’escola.

03

Capacitats de l’alumne, no tant en raó del seu rendiment acadèmic, sinó del seu potencial personal valorant molt especialment el seu esforç.

0
Famílies
ajudades
0
Alumnes
ajudats
0
Dotació mitjana anual per alumne
0
Dotació econòmica del 2022

Últimes notícies