Política de privacitat

Política de Privacitat: Fundació Privada Impuls

 

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS (en endavant IMPULS), prevista de CIF G63658744, actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts del present web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament (RD 1720/2007), així com dels preceptes de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic que li pogueren ser d’interès.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària dels següents dominis: f-impuls.org, fundacioimpuls.org, entre els quals es troba el present.

D’acord amb el disposat a la normativa vigent, IMPULS únicament recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que IMPULS es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi al website, així com a pràctiques del sector.

En els anterior supòsits, IMPULS anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació en la seva posada en pràctica.

 

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant la present pàgina web a través dels seus formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal d’ IMPULS i dels seus col·laboradors (empreses subcontractades: hosting, disseny, assessorament, etc.) que gestioni o que en qualsevol moment pugui tenir accés ocasional a dita informació.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT EN LA CAPTACIÓ DE DADES I CONSEQÜÈNCIES

Voluntarietat
S’informa als Usuaris del Website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que puguin ser contingudes en el present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Les dades facilitades podran ser les següents:

 • Dades de contacte:  nom, cognoms, correu electrònic, telefon i adreça.
 • Dades d’inscripció a diferents activitats:  nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça, nom i cognoms del/a fill/a, data de naixement i règim alimentari o al·lèrgies.

 

Conseqüències
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en la pàgina web, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per IMPULS els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en els fitxers de dades personals oportuns, dels quals és titular IMPULS podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

 

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercir, respecte les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de la fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

 • Passeig Manuel Girona 75, (08034) Barcelona.

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a IMPULS en l’adreça indicada o mitjançant correu electrònic en la següent adreça electrònica: [email protected].

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

Dades que es conserven
En la majoria dels formularis, dades de contacte (nivell bàsic), com són: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça, nom i cognoms, dates, dades de nacionalitat, etc. Aquesta informació és rebuda per IMPULS i únicament pot ser utilitzada i cedida amb les finalitats establertes a altres empreses subcontractades pel desenvolupament de la web o qualsevol membre o col·laborador d’IMPULS, així com als centres de la entitat, les fundacions i/o associacions que pertanyen o estan vinculades a la mateixa.

Per últim, també es capten dades de nivell alt com poden ser les al·lèrgies mèdiques o alimentàries dels nens i nenes que s’inscriuen a les activitats de centre.

El nivell proporcionat per la entitat  en tots els casos, serà l’exigit per a les dades de nivell alt i comprés entre els arts. 89 a 104 del RD 1720/2007.

IMPULS és responsable dels fitxers de dades de caràcter personal relatius a les dades que capta, creats per IMPULS amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

 

Amb quina finalitat
L’informem que la informació recollida a través dels diferents formularis s’utilitzen per les següents finalitats:

 • Posar-nos en contacte amb l’usuari de cara a resoldre les seves qüestions.
 • En tots els casos l’usuari que accepta la present política de privacitat, estarà acceptant l’enviament d’informació comercial i de les activitats de la entitat.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats (o bé a través de la obligatòria acceptació de la present política de privacitat o bé a través del propi formulari de captació) del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació de les mateixes per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per a que IMPULS pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat de remetre informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

 

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER
Introduir dades en algun o alguns dels formularis de captació de dades que en el seu cas utilitzi l’entitat, implica acceptar la present política de privacitat, així com les condicions d’ús, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació en els següents dominis:

f-impuls.org
fundacioimpuls.org

 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI
Així mateix, i a excepció que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, com és el cas d’informació sobre els diferents serveis auxiliars que ofereixen, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a IMPULS tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos IMPULS col·laborarà per a que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

IMPULS únicament podrà cedir les dades amb les finalitats establertes a altres empreses subcontractades pel desenvolupament de la web o qualsevol membre o col·laborador d’IMPULS, així com als centres de la entitat, les fundacions i/o associacions que pertanyen o estan vinculades a la mateixa.

 

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ
Per als casos en què l’usuari mostri les seves dades a través dels formularis de contacte d’ IMPULS, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un e-mail a [email protected].

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés a la pàgina web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran responsables de dit accés i correcte ús. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, els drets de tercers o de la pròpia empresa, tot segons les possibilitats i finalitats pels que són concebuts. IMPULSno assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels continguts realitzat pels usuaris o tercers.

 

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d’informació contemplat en l’art. 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on es pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és IMPULS amb domicili en el Passeig Manuel Girona 75, (08034) Barcelona i amb la gestió dels dominis: f-impuls.org, fundacioimpuls.org inscrits en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail [email protected].

Qualsevol altre activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS
L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga natura. Qualsevol altre pàgina o xarxa social o repositori d’informació a internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

IMPULS col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i només accedeixin als mateixos una vegada hagi comprés i acceptat en la seva totalitat el mencionat text legal.

IMPULS es compromet a controlar els continguts que s’exposin en les mencionades xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

IMPULS recomana, tot seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la AEPD, per a l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas de disposar qualsevol dia per a l’ús): 

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’internet, podent disposar d´una autèntica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de les persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tingui accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que mantingui quelcom relació prèvia no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep e investigat sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacta a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o en els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs on es troba.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emplenar diferents noms d’usuaris i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes majúscules amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i actualitzat.
 • Els menors no han de posar de manifest dades personals excessives. Mai es deuen subministrar les dades a desconeguts.
 • Es deu llegir tota la informació de la pàgina web. En ella s’explica quins són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual es recullen les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment del pares tutors. En aquests casos, sempre es sol·liciten dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte al respecte en quelcom situació que derivi de l’ús de las xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.
 • Es deu mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
 • Es deuen establir regles sobre l’ús d’ Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives como negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se de que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan deu ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se de que el menor únicament accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.
 • Assegurar-se de que els menors no utilitzin el seu nom complet.