RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I SERVEIS OFERTATS


El present WEB té per objecte presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis i informació que la FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS (en endavant IMPULS) ofereix. A més, té per objecte facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació sobre els serveis i activitats que ofereix l’entitat.

IMPULS, amb CIF G63658744, actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts del present web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament (RD 1720/2007), així com dels preceptes de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic que li pogueren ser d’interès.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada, propietària dels següents dominis: f-impuls.org, fundacioimpuls.org, entre els quals es troba el present i que opera amb la marca ‘Fundació Privada Impuls’ atenent per a qüestions educatives, comercials i administratives en l’adreça i/o a través dels següents mitjans:

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB
La present pàgina web té per objecte presentar als seus usuaris, així com a qualsevol persona interessada, tota la informació relativa als serveis de la Fundació.

CONCEPTE D’USUARI
La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privacitat en el mateix moment en que l’usuari accedeixi a Internet. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir atentament aquest Avís Legal i  les Polítiques de Privacitat freqüentment quan es proposi facilitar les seves dades personals en relació a les activitats de la pàgina web ja que poden modificar-se.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
IMPULS no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició en el present web ja sigui per la pròpia empresa o per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i IMPULS no recomana ni garantitza cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al present web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o no utilitzar mal un vincle, tant en connectar-se a la intranet, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la pròpia intranet.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNS
Es prohibeix expressament establir el vincle del present web des de les pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que IMPULS intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç de la intranet, ni tan sols que consenteixi la seva incursió, excepte autorització expressa.

De la mateixa manera IMPULS adverteix que podrà exercir de quantes accions, tant civils com penals, amparin els seus legítims drets en cas de trobar alguna referència que pugui perjudicar la imatge de l’entitat.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació inclosa o disponible mitjançant la present web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. IMPULS pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els continguts.

IMPULS ha obtingut informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcte, no garantitza que sigui exacta o actualitzada.

CONTINGUTS, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts del portal són continguts de caràcter informatiu, administratiu i educatiu, els quals són responsabilitat exclusiva d’ IMPULS, podent estar protegits per drets de propietat intel·lectual o limitats per qualsevol altre instrument d’ús.

Així doncs, els continguts dipositats al web per IMPULS, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual restant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’IMPULS. En conseqüència, tots els continguts que es mostren i, en especial dissenys, textos gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ IMPULS.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de la mateixa, constitueixen així mateix una obra el sentit del Dret d’Autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin modificar, explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de la intranet sense autorització prèvia i per escrit d’IMPULS. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, CD`s, disquets o discs durs d’ordinadors), digitalització o posada en disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per IMPULS, així com la seva traducció, adaptació, correcció o qualsevol altra transformació de les mencionades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels usuaris mitjançant els serveixi o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

IMPULS és lliure de limitar l’accés a la web i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, formularis o xarxes socials. En aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant la seva plataforma puguin fer-se comentaris i/o opinions, considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’IMPULS sobre tots els continguts de la intranet, podent exercir quantes accions, tant civils com penals, amparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.